BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Commentary
Original Research
Zhi-Wei Jiang, Jie-Shou Li, Nin Li, You-Sheng Li, Fang-Lan Liu, Xue-Qin Sheng, Yong-Min Cheng 
World J Gastroenterol 3(2):67-68. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.67
Jian-Ming Cai, Xiu-Long Zheng, Cheng Luo, Jian-Guo Gao, Tian-Min Cheng 
World J Gastroenterol 3(2):75-77. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.75
Li-Dong Wang, Wan-Cai Yang, Qi Zhou, Ying Xing, Yun-Ying Jia, Xin Zhao 
World J Gastroenterol 3(2):87-89. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.87
Xin-Bo Liao, Wei-Ping Tang, Qin-Ming Zhang, Zhi-Gang Fu, Ying-Hai Zhao 
World J Gastroenterol 3(2):90-92. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.90
Yuan Yuan, Hui-Zhi Lin, Yin-Chang Zhang, Xuan-Jie Wang, Yie-Qiu Wu, Hua Gao, Lan Wang, Yan-Hou Liu, Fang Lu, Su-Qing Lou 
World J Gastroenterol 3(2):93-94. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.93
Chuan-Sheng Zheng, Gan-Sheng Feng, Ru-Ming Zhou, Bo Liang, Hui-Min Liang, Jun Zhen, Jian-Ming Yu, Hui Liu 
World J Gastroenterol 3(2):104-107. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.104
De-Gui Sun, Cai-Yun Liu, Zong-Da Meng, Yong-De Sun, Shu-Cong Wang, Yu-Qi Yang, Zheng-Lun Liang, Hui Zhuang 
World J Gastroenterol 3(2):111-113. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.111
Dong-Fu Chen, Zong-Yi Yang, Wei-Bo Yin 
World J Gastroenterol 3(2):123-126. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.123
Brief Report
Xue-Song Liu, Ding-Guo Li, Han-Ming Lu, Qin-Fang Wu 
World J Gastroenterol 3(2):68-68. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.68
Xiong-Wen Wang, Zhi-An Cheng, Qing-Ming Li, Wen-Zi Liu 
World J Gastroenterol 3(2):71-71. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.71
Zhen-Ya Tang, Jun-Ying Qi, Han-Xing Shen, Dong-Liang Yang, Lian-Jie Hao 
World J Gastroenterol 3(2):77-77. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.77
Guang-Lin Yang, Yu-Ming Dong, Wei-Dong Du, Ying-Hao Su, Hong Zhang, Ji-Fen Wu, Dao-Bin Wang, Ai-Lian Xu 
World J Gastroenterol 3(2):86-86. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.86
Chang-Shu Ke, Dao-Fen Li, Wei Wang, Yi-Ming Wang 
World J Gastroenterol 3(2):113-113. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.113
Xu-Chen Zhang, Rui-Feng Gao, Bing-Qing Li, Lian-Sheng Ma, Li-Xin Mei, Yu Zhen Wu, Feng Qin Liu, Zhen Lin Liao 
World J Gastroenterol 3(2):116-116. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.116
De-Zhen Chen, Mu-Xin Wei 
World J Gastroenterol 3(2):120-120. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.120
Jian-Qiang Mi, Shi-Qiang Yang, Ming-Chang Shen 
World J Gastroenterol 3(2):122-122. Published online Jun 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i2.122