BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Field Of Vision
Review
Minireviews
Basic Study
Nada M Melhem, Hassan Zaraket, Khalil Kreidieh, Zeinab Ali, Moza Hammadi, Soha Ghanem, Farah Hajar, Amjad Haidar, Adlette Inati, Mariam Rajab, Hassan Fakhouri, Bassam Ghanem, Ghassan Baasiri, Ghassan Dbaibo 
World J Gastroenterol 22(48):10557-10565. Published online Dec 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i48.10557
Yao Cheng, Xian-Ze Xiong, Rong-Xing Zhou, Yi-Lei Deng, Yan-Wen Jin, Jiong Lu, Fu-Yu Li, Nan-Sheng Cheng 
World J Gastroenterol 22(48):10575-10583. Published online Dec 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i48.10575
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Jing-Jing Ma, Ying Wang, Xiao-Min Xu, Jie-Wen Su, Wen-Yu Jiang, Jian-Xia Jiang, Lin Lin, Dao-Quan Zhang, Jing Ding, Li Chen, Ting Jiang, Ying-Hong Xu, Gui Tao, Hong-Jie Zhang 
World J Gastroenterol 22(48):10625-10630. Published online Dec 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i48.10625
Clinical Trials Study
Anna Lyra, Markku Hillilä, Teppo Huttunen, Sofia Männikkö, Mikko Taalikka, Julia Tennilä, Anneli Tarpila, Sampo Lahtinen, Arthur C Ouwehand, Lea Veijola 
World J Gastroenterol 22(48):10631-10642. Published online Dec 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i48.10631
Observational Study
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Case Report