BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Field Of Vision
Topic Highlight
Original Article
Brief Article
Federico Salamone, Giovanni Li Volti, Lucilla Titta, Lidia Puzzo, Ignazio Barbagallo, Francesco La Delia, Shira Zelber-Sagi, Michele Malaguarnera, Pier Giuseppe Pelicci, Marco Giorgio, Fabio Galvano 
World J Gastroenterol 18(29):3862-3868. Published online Aug 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i29.3862
Gabriele Anania, Mirco Santini, Lucia Scagliarini, Alice Marzetti, Laura Vedana, Serafino Marino, Claudio Gregorio, Giuseppe Resta, Giorgio Cavallesco 
World J Gastroenterol 18(29):3869-3874. Published online Aug 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i29.3869
Shinsuke Fujiwara, Hikaru Fujioka, Chise Tateno, Ken Taniguchi, Masahiro Ito, Hiroshi Ohishi, Rie Utoh, Hiromi Ishibashi, Takashi Kanematsu, Katsutoshi Yoshizato 
World J Gastroenterol 18(29):3875-3882. Published online Aug 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i29.3875
Takuya Ishikawa, Akihiro Itoh, Hiroki Kawashima, Eizaburo Ohno, Hiroshi Matsubara, Yuya Itoh, Yosuke Nakamura, Takeshi Hiramatsu, Masanao Nakamura, Ryoji Miyahara, Naoki Ohmiya, Hidemi Goto, Yoshiki Hirooka 
World J Gastroenterol 18(29):3883-3888. Published online Aug 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i29.3883
Hidekatsu Kuroda, Keisuke Kakisaka, Naohisa Kamiyama, Takayoshi Oikawa, Mio Onodera, Kei Sawara, Kanta Oikawa, Ryujin Endo, Yasuhiro Takikawa, Kazuyuki Suzuki 
World J Gastroenterol 18(29):3889-3895. Published online Aug 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i29.3889
Case Report
Federico Lovisetto, Gianbattista Finocchiaro De Lorenzi, Piera Stancampiano, Carmen Corradini, Fabio De Cesare, Orazio Geraci, Mario Manzi, Francesco Arceci 
World J Gastroenterol 18(29):3917-3920. Published online Aug 7, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i29.3917
Letters To The Editor