BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Davide Festi, Eleonora Scaioli, Fabio Baldi, Amanda Vestito, Francesca Pasqui, Anna Rita Di Biase, Antonio Colecchia 
World J Gastroenterol 15(14):1690-1701. Published online Apr 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1690
Original Articles
Stephan Gehring, Edmond Sabo, Maryann E San Martin, Elizabeth M Dickson, Chao-Wen Cheng, Stephen H Gregory 
World J Gastroenterol 15(14):1708-1718. Published online Apr 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1708
Brief Articles
Stergios Vradelis, Evangelos Kalaitzakis, Yalda Sharifi, Otto Buchel, Satish Keshav, Roger W Chapman, Barbara Braden 
World J Gastroenterol 15(14):1759-1763. Published online Apr 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1759
Case Report
Giovanni D De Palma, Maria Rega, Stefania Masone, Saverio Siciliano, Marcello Persico, Francesca Salvatori, Francesco Maione, Dario Esposito, Antonio Bellino, Giovanni Persico 
World J Gastroenterol 15(14):1769-1770. Published online Apr 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1769
Dídia Bisamra Cury, Marcelo de Souza Cury, Geraldo Vinicius Hemerly Elias, Sender Jankiel Mizsputen 
World J Gastroenterol 15(14):1771-1773. Published online Apr 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1771
Chise Kodaira, Satoshi Osawa, Chihiro Mochizuki, Yoshihiko Sato, Masafumi Nishino, Takanori Yamada, Yasuhiro Takayanagi, Kosuke Takagaki, Ken Sugimoto, Shigeru Kanaoka, Takahisa Furuta, Mutsuhiro Ikuma 
World J Gastroenterol 15(14):1774-1778. Published online Apr 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1774
Atsunori Tsuchiya, Michitaka Imai, Hiroteru Kamimura, Tadayuki Togashi, Kouji Watanabe, Kei-ichi Seki, Toru Ishikawa, Hironobu Ohta, Toshiaki Yoshida, Tomoteru Kamimura 
World J Gastroenterol 15(14):1779-1781. Published online Apr 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1779
Letters To The Editor