BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Gastric Cancer
Liver Cancer
Kang-Beom Kwon, Eun-Kyung Kim, Jung-Gook Lim, Eun-Sil Jeong, Byung-Cheul Shin, Young-Se Jeon, Kang-San Kim, Eun-A Seo, Do-Gon Ryu 
World J Gastroenterol 11(7):943-947. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.943
Shun-Yuan Jiang, Jung-Mao Chou, Fur-Jiang Leu, Yu-Yen Hsu, Yu-Lung Shih, Jyh-Cherng Yu, Meei-Shyuan Lee, Rong-Yaun Shyu 
World J Gastroenterol 11(7):948-953. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.948
Colorectal Cancer
Viral Hepatitis
Hao Ren, Fen-Lu Zhu, Ming-Mei Cao, Xin-Yu Wen, Ping Zhao, Zhong-Tian Qi 
World J Gastroenterol 11(7):970-975. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.970
Helicobacter Pylori
Chun-Chao Chang, Sheng-Hsuan Chen, Gi-Shih Lien, Yuarn-Jang Lee, Horng-Yuan Lou, Ching-Ruey Hsieh, Chia-Lang Fang, Shiann Pan 
World J Gastroenterol 11(7):982-985. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.982
Wan-Sheng Ji, Zhi-Xing Gao, Kai-Chun Wu, Jun-Wen Qiu, Bing-Long Shi, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 11(7):986-989. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.986
Basic Research
Tamás Letoha, Csaba Somlai, Tamás Takács, Annamária Szabolcs, Katalin Jármay, Zoltán Rakonczay Jr, Péter Hegyi, Ilona Varga, József Kaszaki, István Krizbai, Imre Boros, Ern Duda, Erzsébet Kusz, Botond Penke 
World J Gastroenterol 11(7):990-999. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.990
Clinical Research
Hiroki Kawashima, Yoshiki Hirooka, Akihiro Itoh, Senju Hashimoto, Terutomo Itoh, Kazuo Hara, Akira Kanamori, Naoki Ohmiya, Yasumasa Niwa, Hidemi Goto 
World J Gastroenterol 11(7):1018-1022. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1018
Brief Reports
Arto Kokkola, Johanna Louhimo, Pauli Puolakkainen, Henrik Alfthan, Caj Haglund, Hilpi Rautelin 
World J Gastroenterol 11(7):1032-1036. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1032
Mari Hagiwara, Keiko Kataoka, Hideki Arimochi, Tomomi Kuwahara, Haruyuki Nakayama, Yoshinari Ohnishi 
World J Gastroenterol 11(7):1040-1043. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1040
Li-Zong Shen, Yi-Bing Hua, Xue-Ming Yu, Qing Xu, Tao Chen, Jian-Hua Wang, Wen-Xi Wu 
World J Gastroenterol 11(7):1060-1064. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1060
Sheng Xiong, Yi-Fei Wang, Xiang-Rong Ren, Bing Li, Mei-Ying Zhang, Yong Luo, Ling Zhang, Qiu-Ling Xie, Kuan-Yuan Su 
World J Gastroenterol 11(7):1077-1082. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1077
Keijiro Sunada, Hironori Yamamoto, Hiroto Kita, Tomonori Yano, Hiroyuki Sato, Yoshikazu Hayashi, Tomohiko Miyata, Yutaka Sekine, Akiko Kuno, Michiko Iwamoto, Hirohide Ohnishi, Kenichi Ido, Kentaro Sugano 
World J Gastroenterol 11(7):1087-1089. Published online Feb 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1087