BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Xin Chu, Gui-Fang Zhang, Yong-Ke Zheng, Yi-Gang Zhong, Li Wen, Ping Zeng, Chun-Yi Fu, Xun-Liang Tong, Yun-Fei Long, Jing Li, Ya-Lin Liu, Zhi-Gang Chang, Huan Xi 
World J Clin Cases 10(3):840-855. Published online Jan 21, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i3.840
Clinical Trials Study
Observational Study
Maria Chiara Alessi, Giovanni Martinotti, Domenico De Berardis, Antonella Sociali, Chiara Di Natale, Gianna Sepede, Daniela Pia Rosaria Cheffo, Laura Monti, Pietro Casella, Mauro Pettorruso, Stefano Sensi, Massimo Di Giannantonio 
World J Clin Cases 10(3):882-890. Published online Jan 21, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i3.882
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Hiroki Fukuya, Akifumi Kuwano, Shigehiro Nagasawa, Yusuke Morita, Kosuke Tanaka, Masayoshi Yada, Akihide Masumoto, Kenta Motomura 
World J Clin Cases 10(3):1000-1007. Published online Jan 21, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i3.1000
He-Xiao Tang, Li Zhang, Yan-Hong Wei, Chang-Sheng Li, Bo Hu, Jing-Ping Zhao, Nahush A Mokadam, Hua Zhu, Jun Lin, Su-Fang Tian, Xue-Feng Zhou 
World J Clin Cases 10(3):1086-1092. Published online Jan 21, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i3.1086