BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Paolo Aurello, Niccolò Petrucciani, Laura Antolino, Diego Giulitti, Francesco D'Angelo, Giovanni Ramacciato 
World J Gastroenterol 23(19):3379-3387. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3379
Review
Flavia A Cimini, Ilaria Barchetta, Simone Carotti, Laura Bertoccini, Marco G Baroni, Umberto Vespasiani-Gentilucci, Maria-Gisella Cavallo, Sergio Morini 
World J Gastroenterol 23(19):3407-3417. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3407
Basic Study
Teng Liu, Ming-Wei Zhong, Yi Liu, Dong Sun, Meng Wei, Xin Huang, Yu-Gang Cheng, Qun-Zheng Wu, Dong Wu, Xiao-Qian Zhang, Ke-Xin Wang, San-Yuan Hu, Shao-Zhuang Liu 
World J Gastroenterol 23(19):3468-3479. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3468
Case Control Study
Vytenis Petkevicius, Violeta Salteniene, Simonas Juzenas, Thomas Wex, Alexander Link, Marcis Leja, Ruta Steponaitiene, Jurgita Skieceviciene, Limas Kupcinskas, Laimas Jonaitis, Gediminas Kiudelis, Peter Malfertheiner, Juozas Kupcinskas 
World J Gastroenterol 23(19):3480-3487. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3480
Yasushi Adachi, Masanori Nojima, Mitsuru Mori, Kentaro Yamashita, Hiro-o Yamano, Hiroshi Nakase, Takao Endo, Kenji Wakai, Kiyomi Sakata, Akiko Tamakoshi 
World J Gastroenterol 23(19):3488-3495. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3488
Retrospective Cohort Study
Ting Wang, Mei Liu, Su-Jun Zheng, Dan-Dan Bian, Jin-Yan Zhang, Jia Yao, Qing-Fen Zheng, A-Meng Shi, Wen-Han Li, Lu Li, Yu Chen, Jin-Hai Wang, Zhong-Ping Duan, Lei Dong 
World J Gastroenterol 23(19):3496-3504. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3496
Observational Study
Jong Wook Kim, Sung Wook Hwang, Sang Hyoung Park, Tae Jun Song, Myung-Hwan Kim, Ho-Su Lee, Byong Duk Ye, Dong-Hoon Yang, Kyung-Jo Kim, Jeong-Sik Byeon, Seung-Jae Myung, Suk-Kyun Yang 
World J Gastroenterol 23(19):3505-3512. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3505
Prospective Study
Case Report