BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Teng Liu, Ming-Wei Zhong, Yi Liu, Dong Sun, Meng Wei, Xin Huang, Yu-Gang Cheng, Qun-Zheng Wu, Dong Wu, Xiao-Qian Zhang, Ke-Xin Wang, San-Yuan Hu, Shao-Zhuang Liu 
World J Gastroenterol 23(19):3468-3479. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3468
Case Control Study
Vytenis Petkevicius, Violeta Salteniene, Simonas Juzenas, Thomas Wex, Alexander Link, Marcis Leja, Ruta Steponaitiene, Jurgita Skieceviciene, Limas Kupcinskas, Laimas Jonaitis, Gediminas Kiudelis, Peter Malfertheiner, Juozas Kupcinskas 
World J Gastroenterol 23(19):3480-3487. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3480
Retrospective Cohort Study
Observational Study
Jong Wook Kim, Sung Wook Hwang, Sang Hyoung Park, Tae Jun Song, Myung-Hwan Kim, Ho-Su Lee, Byong Duk Ye, Dong-Hoon Yang, Kyung-Jo Kim, Jeong-Sik Byeon, Seung-Jae Myung, Suk-Kyun Yang 
World J Gastroenterol 23(19):3505-3512. Published online May 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3505
Prospective Study
Case Report