BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Masaichi Ohira, Takahiro Toyokawa, Katsunobu Sakurai, Naoshi Kubo, Hiroaki Tanaka, Kazuya Muguruma, Masakazu Yashiro, Naoyoshi Onoda, Kosei Hirakawa 
World J Gastroenterol 22(8):2424-2433. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2424
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Won Jai Jung, Young Mok Park, Joo Han Song, Kyung Soo Chung, Song Yee Kim, Eun Young Kim, Ji Ye Jung, Moo Suk Park, Young Sam Kim, Se Kyu Kim, Joon Chang, Sung Hoon Noh, Ji Yeong An, Young Ae Kang 
World J Gastroenterol 22(8):2585-2591. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2585
Retrospective Study
Case Report
Akiko Sasaki, Takeshi Nakajima, Hideto Egashira, Kotaro Takeda, Shinnosuke Tokoro, Chikamasa Ichita, Sakue Masuda, Haruki Uojima, Kazuya Koizumi, Takeshi Kinbara, Taku Sakamoto, Yutaka Saito, Makoto Kako 
World J Gastroenterol 22(8):2636-2641. Published online Feb 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2636