BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Emanuele Sinagra, Giancarlo Pompei, Giovanni Tomasello, Francesco Cappello, Gaetano Cristian Morreale, Georgios Amvrosiadis, Francesca Rossi, Attilio Ignazio Lo Monte, Aroldo Gabriele Rizzo, Dario Raimondo 
World J Gastroenterol 22(7):2242-2255. Published online Feb 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i7.2242
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Study
Yukiko Takatsu, Yosuke Fukunaga, Shunsuke Hamasaki, Atsushi Ogura, Jun Nagata, Toshiya Nagasaki, Takashi Akiyoshi, Tsuyoshi Konishi, Yoshiya Fujimoto, Satoshi Nagayama, Masashi Ueno 
World J Gastroenterol 22(7):2336-2341. Published online Feb 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i7.2336
Soon Kyu Lee, Jong Young Choi, Dong Myung Yeo, Young Joon Lee, Seung Kew Yoon, Si Hyun Bae, Jeong Won Jang, Hee Yeon Kim, Dong Goo Kim, Young Kyoung You 
World J Gastroenterol 22(7):2342-2348. Published online Feb 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i7.2342
Clinical Trials Study
Observational Study
Case Report
Kennoki Kyo, Masaki Azuma, Kazuya Okamoto, Motohiro Nishiyama, Takahiro Shimamura, Atsushi Maema, Motoaki Shirakawa, Toshio Nakamura, Kenji Koda, Hidetaro Yokoyama 
World J Gastroenterol 22(7):2398-2402. Published online Feb 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i7.2398