BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Mikio Kajihara, Kazuki Takakura, Tomoya Kanai, Zensho Ito, Keisuke Saito, Shinichiro Takami, Shigetaka Shimodaira, Masato Okamoto, Toshifumi Ohkusa, Shigeo Koido 
World J Gastroenterol 22(17):4275-4286. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4275
Review
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Tomohiro Maekawa, Yoshihiro Kamada, Yusuke Ebisutani, Makiko Ueda, Tomoki Hata, Koichi Kawamoto, Shinji Takamatsu, Kayo Mizutani, Mayuka Shimomura, Tomoaki Sobajima, Hironobu Fujii, Kotarosumitomo Nakayama, Kimihiro Nishino, Makoto Yamada, Takashi Kumada, Toshifumi Ito, Hidetoshi Eguchi, Hiroaki Nagano, Eiji Miyoshi 
World J Gastroenterol 22(17):4403-4410. Published online May 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i17.4403
Case Report