BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Review
Minireviews
Original Article
Brief Article
Frank Serge Lehmann, Francesca Trapani, Ida Fueglistaler, Luigi Maria Terracciano, Markus von Flüe, Gieri Cathomas, Andreas Zettl, Pascal Benkert, Daniel Oertli, Christoph Beglinger 
World J Gastroenterol 20(17):4994-4999. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.4994
Geir Larsson, Thrivikrama Shenoy, Ramalingom Ramasubramanian, Leena Kondarappassery Balakumaran, Milada Cvancarova Småstuen, Gunnar Aksel Bjune, Bjørn Allan Moum 
World J Gastroenterol 20(17):5017-5024. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5017
Éva Pallagi-Kunstár, Klaudia Farkas, Zoltán Szepes, Ferenc Nagy, Mónika Szűcs, Róbert Kui, Rolland Gyulai, Anita Bálint, Tibor Wittmann, Tamás Molnár 
World J Gastroenterol 20(17):5031-5035. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5031
César Augusto Amorim, Jéssica Pronestino Moreira, Luisa Rial, Antonio José Carneiro, Homero Soares Fogaça, Celeste Elia, Ronir Raggio Luiz, Heitor Siffert Pereira de Souza 
World J Gastroenterol 20(17):5036-5044. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5036
Satoshi Ono, Keiko Niimi, Mitsuhiro Fujishiro, Yu Takahashi, Yoshiki Sakaguchi, Chiemi Nakayama, Chihiro Minatsuki, Rie Matsuda, Itsuko Hirayama-Asada, Yosuke Tsuji, Satoshi Mochizuki, Shinya Kodashima, Nobutake Yamamichi, Atsuko Ozeki, Lumine Matsumoto, Yumiko Ohike, Tsutomu Yamazaki, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 20(17):5045-5050. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5045
Xin Niu, Wen-Qiang Wei, Chang-Qing Hao, Guo-Hui Song, Jun Li, Zhao-Lai Hua, Yong-Wei Li, Jun Chang, Xin-Zheng Wang, De-Li Zhao, Guo-Qing Wang, Evelyn Hsieh, You-Lin Qiao 
World J Gastroenterol 20(17):5074-5081. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5074
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Yoshiyasu Kono, Ryuta Takenaka, Yoshiro Kawahara, Hiroyuki Okada, Keisuke Hori, Seiji Kawano, Yasushi Yamasaki, Koji Takemoto, Takayoshi Miyake, Shigeatsu Fujiki, Kazuhide Yamamoto 
World J Gastroenterol 20(17):5092-5097. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5092
Observational Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Makoto Saito, Masaya Miyazaki, Mishie Tanino, Shinya Tanaka, Kencho Miyashita, Koh Izumiyama, Akio Mori, Tatsuro Irie, Masanori Tanaka, Masanobu Morioka, Eriko Tsukamoto 
World J Gastroenterol 20(17):5141-5146. Published online May 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i17.5141