BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Hao Shang, Jian-Ping Zeng, Si-Yuan Wang, Ying Xiao, Jiang-Hui Yang, Shao-Qing Yu, Xiang-Chen Liu, Nan Jiang, Xia-Li Shi, Shuo Jin 
World J Gastroenterol 26(46):7312-7324. Published online Dec 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i46.7312
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Prospective Study
Case Report
Bin-Bin Huang, Li-Chun Han, Geng-Feng Liu, Xiao-Dan Lv, Guang-Li Gu, Shi-Quan Li, Lan Chen, Hui-Qin Wang, Ling-Ling Zhan, Xiao-Ping Lv 
World J Gastroenterol 26(46):7425-7435. Published online Dec 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i46.7425