BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Yasuharu Onishi, Hiroyuki Kimura, Tomohide Hori, Shinichi Kishi, Hideya Kamei, Nobuhiko Kurata, Chisato Tsuboi, Naoko Yamaguchi, Mayu Takahashi, Saki Sunada, Mitsuaki Hirano, Hiroshige Fujishiro, Takashi Okada, Masatoshi Ishigami, Hidemi Goto, Norio Ozaki, Yasuhiro Ogura 
World J Gastroenterol 23(5):869-875. Published online Feb 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i5.869
Clinical Trials Study
Observational Study
Hirotaka Konishi, Kazuma Okamoto, Katsutoshi Shoda, Tomohiro Arita, Toshiyuki Kosuga, Ryo Morimura, Shuhei Komatsu, Yasutoshi Murayama, Atsushi Shiozaki, Yoshiaki Kuriu, Hisashi Ikoma, Masayoshi Nakanishi, Daisuke Ichikawa, Hitoshi Fujiwara, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 23(5):891-898. Published online Feb 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i5.891
Prospective Study
Case Report