BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Koji Fujita, Hisakazu Iwama, Hisaaki Miyoshi, Joji Tani, Kyoko Oura, Tomoko Tadokoro, Teppei Sakamoto, Takako Nomura, Asahiro Morishita, Hirohito Yoneyama, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 22(27):6100-6113. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6100
Review
Minireviews
Basic Study
Takafumi Saito, Masahiro Sugimoto, Kazuo Okumoto, Hiroaki Haga, Tomohiro Katsumi, Kei Mizuno, Taketo Nishina, Sonoko Sato, Kaori Igarashi, Hiroko Maki, Masaru Tomita, Yoshiyuki Ueno, Tomoyoshi Soga 
World J Gastroenterol 22(27):6224-6234. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6224
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Amalia Azzariti, Letizia Porcelli, Oronzo Brunetti, Marzia Del Re, Vito Longo, Patrizia Nardulli, Michele Signorile, Jian-Ming Xu, Angela Calabrese, Anna Elisa Quatrale, Evaristo Maiello, Vito Lorusso, Nicola Silvestris 
World J Gastroenterol 22(27):6287-6295. Published online Jul 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i27.6287
Evidence-Based Medicine
Systematic Reviews
Case Report