BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Foreword
Lian-Sheng Ma, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 1(1):1-1. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.1
Prospects For The 21st Century
Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 1(1):2-3. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.2
Commentary
Bo-Rong Pan, Si-Feng Yang, Lian-Sheng Ma 
World J Gastroenterol 1(1):4-8. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.4
Experimental Papers
Clinical Articles
Cai-Pu Xu, Xian-Yong Gui, Wei-Wen Liu, Zhen-Hua Wang, Shao-Wu Pan 
World J Gastroenterol 1(1):41-42. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.41
Review
Case Reports
Guo-Hang Yu, Zheng-Gao Su, Jiang Zou, Yuan-Ben Wang 
World J Gastroenterol 1(1):60-61. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.60