BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Foreword
Lian-Sheng Ma, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 1(1):1-1. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.1
Prospects For The 21st Century
Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 1(1):2-3. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.2
Commentary
Bo-Rong Pan, Si-Feng Yang, Lian-Sheng Ma 
World J Gastroenterol 1(1):4-8. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.4
Experimental Papers
Yao-Jun Wang, Zi-Qin Sun, Jun-Ji Yu, Xing-Zhao Xu, Xia Zhang, Qi-Zhen Quan 
World J Gastroenterol 1(1):18-20. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.18
Dian-Chun Fang, Yuan-Hui Luo, Rong Lu, Wei-Wen Liu, Feng-Xuan Liu, Zhi-Yong Liang 
World J Gastroenterol 1(1):21-24. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.21
Ji-Yao Yu, Jia-Ling Wang, Li Yao, Ji-Yi Zheng, Ming Hu 
World J Gastroenterol 1(1):25-26. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.25
Clinical Articles
Xiao-Long Ji, You-Quan Cheng, Shu-Qing Wang 
World J Gastroenterol 1(1):30-32. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.30
Cai-Pu Xu, Xian-Yong Gui, Wei-Wen Liu, Zhen-Hua Wang, Shao-Wu Pan 
World J Gastroenterol 1(1):41-42. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.41
Shi-Zhu Chen, Xu-Chung Chen, Wan-Xi Liu, Zhang-Shan Yang, Xiao-Ling Guo 
World J Gastroenterol 1(1):48-51. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.48
Review
Case Reports
Tu-Xing Chen 
World J Gastroenterol 1(1):58-60. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.58
Guo-Hang Yu, Zheng-Gao Su, Jiang Zou, Yuan-Ben Wang 
World J Gastroenterol 1(1):60-61. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.60
Ji-Tuan Xu 
World J Gastroenterol 1(1):62-62. Published online Oct 1, 1995. doi: 10.3748/wjg.v1.i1.62