BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Prospect of gastroenterology and hepatology in the next century 
Rudi Schmid 
World J Gastroenterol 5(3):185-190. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.185
Escherichia Coli O157 : H7 and Shiga-like-toxin-producing Escherichia Coli in China 
Jian-Guo Xu, Bo-Kun Cheng, Huai-Qi Jing 
World J Gastroenterol 5(3):191-194. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.191
Invited Commentary
The Hsp90 chaperone complex-A potential target for cancer therapy? 
Beatrice D. Darimont 
World J Gastroenterol 5(3):195-198. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.195
Original Articles
Down-regulation of Hsp90 could change cell cycle distribution and increase drug sensitivity of tumor cells 
Xian-Ling Liu, Bing Xiao, Zhao-Cai Yu, Jian-Cheng Guo, Qing-Chuan Zhao, Li Xu, Yong-Quan Shi, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 5(3):199-208. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.199
Cyclosporin A protects Balb/c mice from liver damage induced by superan tigen SEB and D-GalN 
Tong Yin, Shan-Qing Tong, Yu-Cai Xie, De-Yuan Lu 
World J Gastroenterol 5(3):209-212. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.209
Nitric oxide synthase distribution in esophageal mucosa and hemodynamic changes in rats with cirrhosis 
Ying-Qiu Huang, Shu-Dong Xiao, De-Zhong Zhang, Jian-Zhong Mo 
World J Gastroenterol 5(3):213-216. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.213
Expression of perforin and granzyme B mRNA in judgement of immunosuppressive effect in rat liver transplantation 
Shao-Geng Zhang, Meng-Chao Wu, Jing-Wang Tan, Han Chen, Jia-Mei Yang, Qi-Jun Qian 
World J Gastroenterol 5(3):217-220. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.217
Cultivation of human liver cell lines with microcarriers acting as biological materials of bioartificial liver 
Yi Gao, Xiao-Ping Xu, Huan-Zhang Hu, Ji-Zhen Yang 
World J Gastroenterol 5(3):221-224. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.221
CT arterial portography and CT hepatic arteriography in detection of micro liver cancer 
Li Li, Pei-Hong Wu, Yun-Xian Mo, Hao-Gao Lin, Lie Zheng, Jin-Qing Li, Li-Xia Lu, Chao-Mei Ruan, Lin Chen 
World J Gastroenterol 5(3):225-227. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.225
Effect of apolipoprotein E gene Hha I restricting fragment length polymorphism on serum lipids in cholecystolithiasis 
Qi-Yuan Lin, Jing-Ping Du, Ming-Yi Zhang, Yu-Gwei Yao, Lin Li, Nan-Sheng Cheng, Lu-Nan Yan, Lu-Jia Xiao 
World J Gastroenterol 5(3):228-230. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.228
Studies on the flow and distribution of leukocytes in mesentery microcirculation of rats 
Yong Jiang, Ai-Hua Liu, Ke-Seng Zhao 
World J Gastroenterol 5(3):231-234. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.231
Study on the quality of recombinant proteins using matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry 
Guo-Hua Zhou, Guo-An Luo, Guo-Qing Sun, Ya-Cheng Cao, Mimg-Sheng Zhu 
World J Gastroenterol 5(3):235-240. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.235
Cloning and identification of an angiostatic molecule IP-10/crg-2 
Zhi-Guo Liu, Jing-Hua Yang, Hua-Zhang An, Hai-Yan Wang, Feng-Tian He, Zhe-Yi Han, Ying Han, Han-Ping Wu, Bing Xiao, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 5(3):241-244. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.241
Pathogenic effects of Opolysaccharide from Shigella flexneri strain 
Qi-Ping Zhong 
World J Gastroenterol 5(3):245-248. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.245
Integrated Traditional Chinese And Modern Medicine
The mechanism of actions of Octreotide, Bupleurum-Peony Cheng Qi decoction and Dan Shan in severe acute pancretitis 
Xie-Ning Wu 
World J Gastroenterol 5(3):249-251. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.249
Review
Diagnostic approach to patients with cholestatic jaundice 
N Assy, G Jacob, G Spira, Y Edoute 
World J Gastroenterol 5(3):252-262. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.252
Clarithromycin resistance in Helicobacter pylori and its clinical relevance 
Harry Hua-Xiang Xia, Xue-Gong Fan, Nicholas J. Talley 
World J Gastroenterol 5(3):263-266. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.263
Brief Reports
Clinical study on the treatment of liver fibrosis due to hepatitis B by IFN-α1 and traditional medicine preparation 
Ming-Liang Cheng, Ya-Yun Wu, Ke-Fu Huang, Tian-Yong Luo, Yi-Shen Ding, Yin-Yin Lu, Ren-Cai Liu, Jun Wu 
World J Gastroenterol 5(3):267-269. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.267
Antibody detection and sequence analysis of sporadic HEV in Xiamen region 
Ru-Tong Huang, Xiao-Yu Li, Xiao-Bing Xia, Xin-Tong Yuan, Min-Xia Liu, De-Rong Li 
World J Gastroenterol 5(3):270-272. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.270
Primary malignant tumor of the small intestine 
Zhi-Wei Zhou, De-Sen Wan, Gong Chen, Ying-Bo Chen, Zhi-Zhong Pan 
World J Gastroenterol 5(3):273-276. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.273