BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Jian-Guo Xu, Bo-Kun Cheng, Huai-Qi Jing 
World J Gastroenterol 5(3):191-194. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.191
Invited Commentary
Beatrice D. Darimont 
World J Gastroenterol 5(3):195-198. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.195
Original Articles
Xian-Ling Liu, Bing Xiao, Zhao-Cai Yu, Jian-Cheng Guo, Qing-Chuan Zhao, Li Xu, Yong-Quan Shi, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 5(3):199-208. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.199
Li Li, Pei-Hong Wu, Yun-Xian Mo, Hao-Gao Lin, Lie Zheng, Jin-Qing Li, Li-Xia Lu, Chao-Mei Ruan, Lin Chen 
World J Gastroenterol 5(3):225-227. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.225
Qi-Yuan Lin, Jing-Ping Du, Ming-Yi Zhang, Yu-Gwei Yao, Lin Li, Nan-Sheng Cheng, Lu-Nan Yan, Lu-Jia Xiao 
World J Gastroenterol 5(3):228-230. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.228
Zhi-Guo Liu, Jing-Hua Yang, Hua-Zhang An, Hai-Yan Wang, Feng-Tian He, Zhe-Yi Han, Ying Han, Han-Ping Wu, Bing Xiao, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 5(3):241-244. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.241
Integrated Traditional Chinese And Modern Medicine
Review
Brief Reports
Ming-Liang Cheng, Ya-Yun Wu, Ke-Fu Huang, Tian-Yong Luo, Yi-Shen Ding, Yin-Yin Lu, Ren-Cai Liu, Jun Wu 
World J Gastroenterol 5(3):267-269. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.267
Ru-Tong Huang, Xiao-Yu Li, Xiao-Bing Xia, Xin-Tong Yuan, Min-Xia Liu, De-Rong Li 
World J Gastroenterol 5(3):270-272. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.270
Zhi-Wei Zhou, De-Sen Wan, Gong Chen, Ying-Bo Chen, Zhi-Zhong Pan 
World J Gastroenterol 5(3):273-276. Published online Jun 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i3.273