BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Eamonn M.M. Quigley 
World J Gastroenterol 5(4):277-282. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.277
Invited Commentary
Robert S. Brown Jr, Howard J Worman 
World J Gastroenterol 5(4):286-288. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.286
Original Articles
Yi-Long Xue, Shi-Feng Zhao, Zuo-Yun Zhang, Yue-Feng Wang, Xin-Jian Li, Xiao-Qiang Huang, Yun Luo, Ying-Cai Huang, Cheng-Gui Liu 
World J Gastroenterol 5(4):308-311. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.308
Wen-Hua Zhan, Jin-Ping Ma, Jun-Sheng Peng, Jing-Song Gao, Shi-Rong Cai, Jian-Ping Wang, Zhang-Qing Zheng, Lei Wang 
World J Gastroenterol 5(4):316-319. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.316
Xian-Jia Zeng, Gong-Huan Yang, Su-Su Liao, Ai-Ping Chen, Jian Tan, Zheng-Jing Huang, Hui Li 
World J Gastroenterol 5(4):320-323. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.320
Xiao-Mou Peng, Chun-Lan Yao, Xue-Juan Chen, Wen-Wei Peng, Zhi-Liang Gao 
World J Gastroenterol 5(4):324-326. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.324
Review
Javed Yakoob, Guo-Ling Hu, Xue-Gong Fan, Zheng Zhang 
World J Gastroenterol 5(4):334-337. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.334
Yu-Qin Luo, Jin-Bo Teng, Bo-Rong Pan, Xue-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 5(4):338-344. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.338
Brief Reports
Qu Shen, Qing-Fen Li, Yao-Zu Deng, Jian-Ming Zhang, Jie Zhang 
World J Gastroenterol 5(4):345-348. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.345
Le-Yi Xiao, Xiao-Jun Yan, Ming-Ren Mi, Feng-Chan Han, Yu Hou 
World J Gastroenterol 5(4):349-350. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.349
Shuang-Ping Guo, Zhou-Sheng Ma, Wen-Liang Wang 
World J Gastroenterol 5(4):351-352. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.351
Wei-Sheng Zhao, Da-Shi Zhi, Bo-Ping Liu, Wei Jiang, Zhen Cong, Cheng Dong 
World J Gastroenterol 5(4):353-355. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.353
Zhao-Sheng Huang, Zong-Wei Wang, Zhen-Yan Huang, Shi-Qing Zhong, Qiao-Mei Li, Qin Xu 
World J Gastroenterol 5(4):362-364. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.362
Wen-Jian Li, Qing-Xiang Gao, Guang-Ming Zhou, Zeng-Quan Wei 
World J Gastroenterol 5(4):365-368. Published online Aug 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i4.365