BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Frontier
Review
Basic Study
Karolin Thiel, Wilfried Klingert, Kathrin Klingert, Matthias H Morgalla, Martin U Schuhmann, Pamela Leckie, Yalda Sharifi, Nathan A Davies, Rajiv Jalan, Andreas Peter, Christian Grasshoff, Alfred Königsrainer, Martin Schenk, Christian Thiel 
World J Gastroenterol 23(9):1576-1585. Published online Mar 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i9.1576
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Hideki Kobara, Hirohito Mori, Shintaro Fujihara, Noriko Nishiyama, Taiga Chiyo, Takayoshi Yamada, Masao Fujiwara, Keiichi Okano, Yasuyuki Suzuki, Masayuki Murota, Yoshitaka Ikeda, Makoto Oryu, Mohamed AboEllail, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 23(9):1645-1656. Published online Mar 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i9.1645
Observational Study
Prospective Study
Evidence-Based Medicine
Systematic Reviews
Jose Enrique Casal Núñez, Vincenzo Vigorita, Alejandro Ruano Poblador, Ana María Gay Fernández, Maria Ángeles Toscano Novella, Nieves Cáceres Alvarado, Lucinda Pérez Dominguez 
World J Gastroenterol 23(9):1712-1719. Published online Mar 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i9.1712
Case Report
Hideki Aoki, Takashi Arata, Masashi Utsumi, Yutaka Mushiake, Tomoyoshi Kunitomo, Isao Yasuhara, Fumitaka Taniguchi, Koh Katsuda, Kohji Tanakaya, Hitoshi Takeuchi, Rie Yamasaki 
World J Gastroenterol 23(9):1725-1734. Published online Mar 7, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i9.1725