BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Uday C Ghoshal, Sunil B Daschakraborty, Renu Singh 
World J Gastroenterol 18(24):3050-3057. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3050
Review
Mehdi Ouaïssi, Urs Giger, Guillaume Louis, Igor Sielezneff, Olivier Farges, Bernard Sastre 
World J Gastroenterol 18(24):3058-3069. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3058
Original Article
Peng-Fei Ma, Jun-Qiang Chen, Zhen Wang, Jin-Lu Liu, Bo-Pei Li 
World J Gastroenterol 18(24):3070-3080. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3070
Brief Article
Stefan Gfroerer, Henning Fiegel, Priya Ramachandran, Udo Rolle, Roman Metzger 
World J Gastroenterol 18(24):3099-3104. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3099
Maynur Eli, De-Sheng Li, Wei-Wei Zhang, Bing Kong, Chen-Song Du, Maimaitiaili Wumar, Batur Mamtimin, Ilyar Sheyhidin, Ayshamgul Hasim 
World J Gastroenterol 18(24):3112-3118. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3112
Xin-Hong He, Jian-Jian Gu, Wen-Tao Li, Wei-Jun Peng, Guo-Dong Li, Sheng-Ping Wang, Li-Chao Xu, Jun Ji 
World J Gastroenterol 18(24):3138-3144. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3138
Case Report
Francesca De Felice, Daniela Musio, Rossella Caiazzo, Bartolomeo Dipalma, Lavinia Grapulin, Camilla Proietti Semproni, Vincenzo Tombolini 
World J Gastroenterol 18(24):3173-3176. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3173
Hirohito Mori, Hideki Kobara, Shintaro Fujihara, Noriko Nishiyama, Mitsuyoshi Kobayashi, Tsutomu Masaki, Kunihiko Izuishi, Yasuyuki Suzuki 
World J Gastroenterol 18(24):3177-3180. Published online Jun 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i24.3177
Letters To The Editor