BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Alberto Biondi, Marco Zoccali, Stefano Costa, Albert Troci, Ettore Contessini-Avesani, Alessandro Fichera 
World J Gastroenterol 18(16):1861-1870. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1861
Observation
Original Article
Masayuki Miyazaki, Masaki Kato, Masatake Tanaka, Kosuke Tanaka, Shinichiro Takao, Motoyuki Kohjima, Tetsuhide Ito, Munechika Enjoji, Makoto Nakamuta, Kazuhiro Kotoh, Ryoichi Takayanagi 
World J Gastroenterol 18(16):1884-1891. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1884
Brief Article
Marine Camus, Romain Coriat, Sarah Leblanc, Catherine Brezault, Benoit Terris, Elise Pommaret, Marianne Gaudric, Ariane Chryssostalis, Frederic Prat, Stanislas Chaussade 
World J Gastroenterol 18(16):1921-1925. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1921
Hideki Fujii, Yoshito Itoh, Naoki Ohnishi, Masafumi Sakamoto, Tohru Ohkawara, Yoshihiko Sawa, Koichi Nishida, Yasuo Ohkawara, Kanji Yamaguchi, Masahito Minami, Takeshi Okanoue 
World J Gastroenterol 18(16):1926-1932. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1926
Hiroyuki Kirikoshi, Masato Yoneda, Hironori Mawatari, Koji Fujita, Kento Imajo, Shingo Kato, Kaori Suzuki, Noritoshi Kobayashi, Kensuke Kubota, Shin Maeda, Atsushi Nakajima, Satoru Saito 
World J Gastroenterol 18(16):1933-1939. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1933
Isao Takasaka, Nobuyuki Kawai, Morio Sato, Hirohiko Tanihata, Tetsuo Sonomura, Hiroki Minamiguchi, Motoki Nakai, Akira Ikoma, Kouhei Nakata, Hiroki Sanda 
World J Gastroenterol 18(16):1940-1945. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1940
Case Report
Georgios K Georgiou, Haralampos Harissis, Michalis Mitsis, Haralampos Batsis, Michalis Fatouros 
World J Gastroenterol 18(16):1987-1990. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1987
Bin Chen, Cheng-Wei Tang, Chun-Le Zhang, Jia-Wei Cao, Bo Wei, Xiao Li 
World J Gastroenterol 18(16):1996-1998. Published online Apr 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i16.1996