BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Marta Herreros-Villanueva, Elizabeth Hijona, Angel Cosme, Luis Bujanda 
World J Gastroenterol 18(12):1286-1294. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1286
Review
Ning-Li Chai, En-Qiang Ling-Hu, Yoshinori Morita, Daisuke Obata, Takashi Toyonaga, Takeshi Azuma, Ben-Yan Wu 
World J Gastroenterol 18(12):1295-1307. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1295
Original Article
Brief Article
Claus Niederau, Dietrich Hüppe, Elmar Zehnter, Bernd Möller, Renate Heyne, Stefan Christensen, Rainer Pfaff, Arno Theilmeier, Ulrich Alshuth, Stefan Mauss 
World J Gastroenterol 18(12):1339-1347. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1339
David H Dewar, Suzanne C Donnelly, Simon D McLaughlin, Matthew W Johnson, H Julia Ellis, Paul J Ciclitira 
World J Gastroenterol 18(12):1348-1356. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1348
Romain Altwegg, Marc Ychou, Vanessa Guillaumon, Simon Thezenas, Pierre Senesse, Nicolas Flori, Thibault Mazard, Ludovic Caillo, Stéphanie Faure, Emmanuelle Samalin, Eric Assenat 
World J Gastroenterol 18(12):1357-1364. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1357
Malte Schmidt, Karl Søndenaa, John A Dumot, Steven Rosenblatt, Trygve Hausken, Maria Ramnefjell, Gro Njølstad, Geir Egil Eide 
World J Gastroenterol 18(12):1365-1372. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1365
Tetsuo Sonomura, Wataru Ono, Morio Sato, Shinya Sahara, Kouhei Nakata, Hiroki Sanda, Nobuyuki Kawai, Hiroki Minamiguchi, Motoki Nakai, Kazushi Kishi 
World J Gastroenterol 18(12):1373-1378. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1373
Hiroki Nishikawa, Yukio Osaki, Tadashi Inuzuka, Haruhiko Takeda, Jun Nakajima, Fumihiro Matsuda, Shinichiro Henmi, Azusa Sakamoto, Tetsuro Ishikawa, Sumio Saito, Ryuichi Kita, Toru Kimura 
World J Gastroenterol 18(12):1379-1384. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1379
Ryota Masuzaki, Ryosuke Tateishi, Haruhiko Yoshida, Toru Arano, Koji Uchino, Kenichiro Enooku, Eriko Goto, Hayato Nakagawa, Yoshinari Asaoka, Yuji Kondo, Tadashi Goto, Hitoshi Ikeda, Shuichiro Shiina, Masao Omata, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 18(12):1385-1390. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1385
Case Report
Marcia Henriques de Magalhães Costa, Maria da Gloria Fernandes Pegado, Cleber Vargas, Maria Elizabeth C Castro, Kalil Madi, Tiago Nunes, Cyrla Zaltman 
World J Gastroenterol 18(12):1414-1416. Published online Mar 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i12.1414