BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Guan Sen Kew, Alex Yu Sen Soh, Yeong Yeh Lee, Takuji Gotoda, Yan-Qing Li, Yan Zhang, Yiong Huak Chan, Kewin Tien Ho Siah, Daniel Tong, Simon Ying Kit Law, Andrew Ruszkiewicz, Ping-Huei Tseng, Yi-Chia Lee, Chi-Yang Chang, Duc Trong Quach, Chika Kusano, Shobna Bhatia, Justin Che-Yuen Wu, Rajvinder Singh, Prateek Sharma, Khek-Yu Ho 
World J Gastrointest Oncol 13(4):279-294. Published online Apr 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i4.279
Case Report