BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Zun-Wu Zhang, Michael J.G. Farthing 
World J Gastroenterol 5(5):369-374. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.369
Invited Commentary
Original Articles
Osamu Saitoh, Kazunori Sugi, Keishi Kojima, Hisashi Matsumoto, Ken Nakagawa, Masanobu Kayazawa, Seigou Tanaka, Tsutomu Teranishi, Ichiro Hirata, Ken-ichi Katsu 
World J Gastroenterol 5(5):391-396. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.391
Xun Huang, Hui-Ming Zhu, Chuan-Zhen Deng, G. Bianchi Porro, O. Sangaletti, F. Pace 
World J Gastroenterol 5(5):421-423. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.421
Review
Xian-Ming Chen, Nicholas F. LaRusso 
World J Gastroenterol 5(5):424-429. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.424
Brief Reports
Xing-Tai Wang, Hui Zhuang, Hai-Bo Song, He-Min Li, Hua-Yuan Zhang, Yang Yu 
World J Gastroenterol 5(5):432-434. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.432
Xiang-Ping Kong, Qing-Yan Zou, Ru-Bing Li, Ping-Lu Zheng, Lian-Ping Yang, Shan-Wen Jin 
World J Gastroenterol 5(5):435-439. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.435
Man-Li Weng, Jin-Guo Li, Fei Gao, Xiu-Yuan Zhang, Pei-Sheng Wang, Xing-Cun Jiang 
World J Gastroenterol 5(5):445-447. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.445
Feng Ji, Wei-Lin Wang, Zi-Li Yang, You-Ming Li, Huai-Di Huang, Wei-Dong Chen 
World J Gastroenterol 5(5):455-457. Published online Oct 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i5.455