BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Cintia Folgueira, Silvia Barja-Fernandez, Laura Prado, Omar Al-Massadi, Cecilia Castelao, Veronica Pena-Leon, Patricia Gonzalez-Saenz, Javier Baltar, Ivan Baamonde, Rosaura Leis, Carlos Dieguez, Uberto Pagotto, Felipe F Casanueva, Sulay A Tovar, Ruben Nogueiras, Luisa M Seoane 
World J Gastroenterol 23(35):6403-6411. Published online Sep 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i35.6403
Retrospective Study
Kenjiro Yamamoto, Takayoshi Tsuchiya, Takao Itoi, Shujiro Tsuji, Reina Tanaka, Ryosuke Tonozuka, Mitsuyoshi Honjo, Shuntaro Mukai, Kentaro Kamada, Mitsuru Fujita, Yasutsugu Asai, Yukitoshi Matsunami, Yuichi Nagakawa, Hiroshi Yamaguchi, Atsushi Sofuni 
World J Gastroenterol 23(35):6429-6436. Published online Sep 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i35.6429
Izumi Miki, Satoru Murata, Fumio Uchiyama, Daisuke Yasui, Tatsuo Ueda, Fumie Sugihara, Hidemasa Saito, Hidenori Yamaguchi, Ryusuke Murakami, Chiaki Kawamoto, Eiji Uchida, Shin-ichiro Kumita 
World J Gastroenterol 23(35):6437-6447. Published online Sep 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i35.6437
Observational Study
Prospective Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Letters To The Editor