BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Christian Leporini, Michele Ammendola, Ilaria Marech, Giuseppe Sammarco, Rosario Sacco, Cosmo Damiano Gadaleta, Caroline Oakley, Emilio Russo, Giovambattista De Sarro, Girolamo Ranieri 
World J Gastroenterol 21(37):10493-10501. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10493
Pawel Rogalski, Jaroslaw Daniluk, Andrzej Baniukiewicz, Eugeniusz Wroblewski, Andrzej Dabrowski 
World J Gastroenterol 21(37):10542-10552. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10542
Débora Menezes da Costa, Eliane dos Santos Pereira, Silvia Helena Barem Rabenhorst 
World J Gastroenterol 21(37):10563-10572. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10563
Nobuhiro Tsuchiya, Yu Sawada, Itaru Endo, Keigo Saito, Yasushi Uemura, Tetsuya Nakatsura 
World J Gastroenterol 21(37):10573-10583. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10573
Review
Agata Mulak, Bruno Bonaz 
World J Gastroenterol 21(37):10609-10620. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10609
Vikas Gupta, Xian-Jun Mah, Maria Carmela Garcia, Christina Antonypillai, David van der Poorten 
World J Gastroenterol 21(37):10621-10635. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10621
Minireviews
Aida Zulueta, Anna Caretti, Paola Signorelli, Riccardo Ghidoni 
World J Gastroenterol 21(37):10636-10643. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10636
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Maria Teresa Arias-Loste, Maria Teresa García-Unzueta, Susana Llerena, Paula Iruzubieta, Angela Puente, Joaquín Cabezas, Carmen Alonso, Antonio Cuadrado, José Antonio Amado, Javier Crespo, Emilio Fábrega 
World J Gastroenterol 21(37):10662-10668. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10662
I-Ting Wu, Seng-Kee Chuah, Chen-Hsiang Lee, Chih-Ming Liang, Lung-Sheng Lu, Yuan-Hung Kuo, Yi-Hao Yen, Ming-Luen Hu, Yeh-Pin Chou, Shih-Cheng Yang, Chung-Mou Kuo, Chung-Huang Kuo, Chun-Chih Chien, Yu-Shao Chiang, Shue-Shian Chiou, Tsung-Hui Hu, Wei-Chen Tai 
World J Gastroenterol 21(37):10669-10674. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10669
Zhao Li, Jing-Pei Li, Xiong Qin, Bin-Bin Xu, Yu-Dong Han, Si-Da Liu, Wen-Zhuo Zhu, Ming-Zheng Peng, Qiang Lin 
World J Gastroenterol 21(37):10675-10682. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10675
Clinical Trials Study
Observational Study
Liliana Belgioia, Stefano Vagge, Dario Agnese, Stefania Garelli, Roberto Murialdo, Giuseppe Fornarini, Silvana Chiara, Fabio Gallo, Almalina Bacigalupo, Renzo Corvò 
World J Gastroenterol 21(37):10688-10696. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10688
Prospective Study
Naoyoshi Nagata, Ryota Niikura, Tomonori Aoki, Shiori Moriyasu, Toshiyuki Sakurai, Takuro Shimbo, Katsunori Sekine, Hidetaka Okubo, Kazuhiro Watanabe, Chizu Yokoi, Junichi Akiyama, Mikio Yanase, Masashi Mizokami, Kazuma Fujimoto, Naomi Uemura 
World J Gastroenterol 21(37):10697-10703. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10697
Case Report