BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Cheng Wei, Feng Xiong, Zhi-Chao Yu, De-Feng Li, Ming-Han Luo, Ting-Ting Liu, Ying-Xue Li, Ding-Guo Zhang, Zheng-Lei Xu, Hong-Tao Jin, Qi Tang, Li-Sheng Wang, Jian-Yao Wang, Jun Yao 
World J Clin Cases 7(8):984-991. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.984