BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Field Of Vision
Review
Brief Article
Case Report
Kota Tsuruya, Masashi Matsushima, Takayuki Nakajima, Mia Fujisawa, Katsuya Shirakura, Muneki Igarashi, Jun Koike, Takayoshi Suzuki, Tetsuya Mine 
World J Gastrointest Endosc 5(8):407-411. Published online Aug 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i8.407
Koichiro Tsutsumi, Hironari Kato, Ichiro Sakakihara, Naoki Yamamoto, Yasuhiro Noma, Shigeru Horiguchi, Ryo Harada, Hiroyuki Okada, Kazuhide Yamamoto 
World J Gastrointest Endosc 5(8):412-416. Published online Aug 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i8.412