BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Shiva Rangwani, Devarshi R Ardeshna, Khalid Mumtaz, Sean G Kelly, Samuel Y Han, Somashekar G Krishna 
World J Gastroenterol 28(28):3586-3594. Published online Jul 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i28.3586
Basic Study
Retrospective Study
Miao Yu, Jing Ma, Xiao-Xia Song, Qiao-Qiao Shao, Xue-Chun Yu, Muhammad Noman Khan, Ya-Bin Qi, Ruo-Bing Hu, Pei-Ru Wei, Wei Xiao, Bai-Ling Jia, Yan-Bo Cheng, Ling-Fei Kong, Chuan-Liang Chen, Song-Ze Ding 
World J Gastroenterol 28(28):3682-3694. Published online Jul 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i28.3682
Observational Study
Xue-Chun Yu, Qiao-Qiao Shao, Jing Ma, Miao Yu, Chen Zhang, Lei Lei, Yang Zhou, Wen-Chao Chen, Wei Zhang, Xin-Hui Fang, Yuan-Zeng Zhu, Gang Wu, Xue-Mei Wang, Shuang-Yin Han, Pei-Chun Sun, Song-Ze Ding 
World J Gastroenterol 28(28):3706-3719. Published online Jul 28, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i28.3706
Scientometrics
Case Report
Letter to the Editor