BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Lei Jiang, En-Qiang Ling-Hu, Ning-Li Chai, Wen Li, Feng-Chun Cai, Ming-Yang Li, Xu Guo, Jiang-Yun Meng, Xiang-Dong Wang, Ping Tang, Jing Zhu, Hong Du, Hong-Bin Wang 
World J Gastroenterol 26(40):6250-6259. Published online Oct 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6250
Clinical Trials Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report