BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Shintaro Tsukinaga, Mikio Kajihara, Kazuki Takakura, Zensho Ito, Tomoya Kanai, Keisuke Saito, Shinichiro Takami, Hiroko Kobayashi, Yoshihiro Matsumoto, Shunichi Odahara, Kan Uchiyama, Hiroshi Arakawa, Masato Okamoto, Haruo Sugiyama, Kazuki Sumiyama, Toshifumi Ohkusa, Shigeo Koido 
World J Gastroenterol 21(39):11168-11178. Published online Oct 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i39.11168
Systematic Reviews
Case Report