BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Ling-Hui Xu, San-Jun Cai, Guo-Xiang Cai, Wei-Jun Peng 
World J Gastroenterol 17(42):4654-4659. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4654
Guideline Clinical Practice
Marco Scarpa, Stefano Valente, Rita Alfieri, Matteo Cagol, Giorgio Diamantis, Ermanno Ancona, Carlo Castoro 
World J Gastroenterol 17(42):4660-4674. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4660
Original Article
Brief Article
Dana L Bruden, Michael G Bruce, Karen M Miernyk, Julie Morris, Debby Hurlburt, Thomas W Hennessy, Helen Peters, Frank Sacco, Alan J Parkinson, Brian J McMahon 
World J Gastroenterol 17(42):4682-4688. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4682
Stefano Pontone, Rita Angelini, Monica Standoli, Gregorio Patrizi, Franco Culasso, Paolo Pontone, Adriano Redler 
World J Gastroenterol 17(42):4689-4695. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4689
Marek Wronski, Maciej Slodkowski, Wlodzimierz Cebulski, Daniel Moronczyk, Ireneusz W Krasnodebski 
World J Gastroenterol 17(42):4696-4703. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4696
Mohammad Sakr, Eman Barakat, Sara Abdelhakam, Hany Dabbous, Said Yousuf, Mohamed Shaker, Ahmed Eldorry 
World J Gastroenterol 17(42):4704-4710. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4704
Ji-Bin Liu, Yi-Xin Zhang, Shu-Hui Zhou, Min-Xin Shi, Jin Cai, Yan Liu, Ke-Ping Chen, Fu-Lin Qiang 
World J Gastroenterol 17(42):4718-4724. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4718
Case Report
Joana Machado, Paula Ministro, Ricardo Araújo, Eugénia Cancela, António Castanheira, Américo Silva 
World J Gastroenterol 17(42):4734-4738. Published online Nov 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i42.4734
Letters To The Editor