BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Feng Yin, Mohammed Saad, Hao Xie, Jingmei Lin, Christopher R Jackson, Bing Ren, Cynthia Lawson, Dipti M Karamchandani, Belen Quereda Bernabeu, Wei Jiang, Teena Dhir, Richard Zheng, Christopher W Schultz, Dongwei Zhang, Courtney L Thomas, Xuchen Zhang, Jinping Lai, Michael Schild, Xuefeng Zhang, Xiuli Liu 
World J Gastrointest Pharmacol Ther 11(2):25-39. Published online Jun 9, 2020. doi: 10.4292/wjgpt.v11.i2.25