BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Basic Study
Xin-Lin Zhu, Dong-Ying Hu, Zhao-Xiang Zeng, Wei-Wei Jiang, Tian-Yang Chen, Tian-Cheng Chen, Wan-Qing Liao, Wen-Zhi Lei, Wen-Jie Fang, Wei-Hua Pan 
World J Diabetes 14(9):1369-1384. Published online Sep 15, 2023. doi: 10.4239/wjd.v14.i9.1369
Retrospective Study
Meta-Analysis