BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Lars Olbe, Lars Fändriks, Annika Hamlet, Ann-Mari Svennerholm, Ann-Catrin Thoreson 
World J Gastroenterol 6(5):619-623. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.619
Reviews
Specialist Commentary
Yuan Li, Jian Jia Su, Liu Liang Qin, Chun Yang, Dan Luo, Ke Chen Ban, TW Kensler, BD Roebuck 
World J Gastroenterol 6(5):647-650. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.647
Original Articles
Lin Cai, Shun Zhang Yu, Wei Min Ye, Ying Nan Yi 
World J Gastroenterol 6(5):671-675. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.671
Guo Qing Zang, Xia Qiu Zhou, Hong Yu, Qing Xie, Guo Ming Zhao, Bin Wang, Qing Guo, Yue Qin Xiang, Dan Liao 
World J Gastroenterol 6(5):688-692. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.688
Xiao Feng Huang, Chun Mei Wang, Xiao Wen Dai, Zhen Jiang Li, Bo Rong Pan, Li Bin Yu, Bin Qian, Li Fang 
World J Gastroenterol 6(5):693-698. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.693
Bi Guang Tuo, Yong Hui Yan, Zheng Long Ge, Gang Wei Ou, Kui Zhao 
World J Gastroenterol 6(5):704-708. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.704
Da Xiang Cui, Guei Ying Zeng, Feng Wang, Jun Rong Xu, Dong Qing Ren, Yan Hai Guo, Fu Rong Tian, Xiao Jun Yan, Yu Hou, Cheng Zhi Su 
World J Gastroenterol 6(5):709-717. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.709
Brief Reports
Hong Yu Xu, You Lin Yang, Xi Li Guan, Guang Song, Ai Min Jiang, Li Jun Shi 
World J Gastroenterol 6(5):721-724. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.721
Qing Xie, Dan Liao, Xia Qiu Zhou, Shu Bing Qian, Shi Shu Cheng 
World J Gastroenterol 6(5):725-729. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.725
Yi Ping Hu, Yu Cheng Yao, Jian Xiu Li, Xin Min Wang, Hong Li, Zhong Hua Wang, Zhang Heng Lei 
World J Gastroenterol 6(5):734-737. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.734
Yong Peng Chen, Wei Fang Liang, Lian Zhang, Hai Tang He, Kang Xian Luo 
World J Gastroenterol 6(5):738-741. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.738
Yong He, Jun Zhou, Jin Sheng Wu, Ke Feng Dou 
World J Gastroenterol 6(5):747-749. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.747
Zhen Wei Xia, Yoshito Inoue, Morimasa Ohse, Toshihiro Shinka, Tomiko Kuhara 
World J Gastroenterol 6(5):766-769. Published online Oct 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i5.766
Case Report