BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Articles
Xiu-Jia Wang, Shu-Lan Yuan, Lin Xiao, Xu-Hua Wang, Chao-Jun Wang 
World J Gastroenterol 5(6):488-491. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.488
Lu Liu, Zao Jiang, Gao-Jun Teng, Ji-Zhi Song, Dong-Sheng Zhang, Qing-Ming Guo, Wen Fang, Shi-Cheng He, Jin-He Guo 
World J Gastroenterol 5(6):492-505. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.492
Ming-De Lu, Jun-Wei Chen, Xiao-Yan Xie, Li-Jian Liang, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 5(6):506-510. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.506
Combined Traditional And Modern Medicine
Review
Shunichiro Komatsu, Yuji Nimura, D. Neil Granger 
World J Gastroenterol 5(6):518-521. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.518
Brief Reports
Cheng-Gang Liu, Mei-Cai Zhu, Zhi-Nan Chen 
World J Gastroenterol 5(6):522-524. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.522
Ji-Ye Zhu, Xi-Sheng Leng, Nan Dong, Gui-Ying Qi, Ru-Yu Du 
World J Gastroenterol 5(6):525-526. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.525
Rong Wan, Mei-Qin Gao, Ling-Yun Gao, Bi-Feng Chen, Qian-Kun Cai 
World J Gastroenterol 5(6):531-532. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.531
Qin Zhou, Tian-Rong Xu, Qin-He Fan, Zou-Xung Zhen 
World J Gastroenterol 5(6):538-540. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.538
Shi-Jun Lu, Yu-Qing Liu, Jian-Shao Lin, Hong-Juan Wu, Yong-Hong Sun, Yu-Bin Tan 
World J Gastroenterol 5(6):541-543. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.541
Hao Wang, Min-Hua Zheng, Hao-Bo Zhang, Jian Zhu, Jian-Rong He, Ai-Guo Lu, Yu-Bao Ji, Min-Jun Zhang, Yu Jiang, Bao-Ming Yu, Hong-Wei Li 
World J Gastroenterol 5(6):544-546. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.544
Kun Chen, Bao-Guang Han, Xian-Kai Ma, He-Qiu Zhang, Li Meng, Guo-Hua Wang, Fang Xia, Xiao-Guo Song, Shi-Gan Ling 
World J Gastroenterol 5(6):550-552. Published online Dec 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i6.550