BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Yuichi Matsuno, Junji Umeno, Motohiro Esaki, Yoichiro Hirakawa, Yuta Fuyuno, Yasuharu Okamoto, Atsushi Hirano, Shigeyoshi Yasukawa, Fumihito Hirai, Toshiyuki Matsui, Shuhei Hosomi, Kenji Watanabe, Naoki Hosoe, Haruhiko Ogata, Tadakazu Hisamatsu, Shunichi Yanai, Shuji Kochi, Koichi Kurahara, Tsuneyoshi Yao, Takehiro Torisu, Takanari Kitazono, Takayuki Matsumoto 
World J Gastroenterol 25(14):1753-1763. Published online Apr 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1753
Prospective Study
Case Report