BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Takahiro Yokose, Hideaki Obara, Masahiro Shinoda, Yutaka Nakano, Minoru Kitago, Hiroshi Yagi, Yuta Abe, Yohei Yamada, Kentaro Matsubara, Go Oshima, Shutaro Hori, Sho Ibuki, Hisanobu Higashi, Yuki Masuda, Masanori Hayashi, Takehiko Mori, Miho Kawaida, Takumi Fujimura, Ken Hoshino, Kaori Kameyama, Tatsuo Kuroda, Yuko Kitagawa 
World J Gastroenterol 25(15):1899-1906. Published online Apr 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i15.1899