BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Lodewijk AA Brosens, Danielle Langeveld, W Arnout van Hattem, Francis M Giardiello, G Johan A Offerhaus 
World J Gastroenterol 17(44):4839-4844. Published online Nov 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i44.4839
Review
Original Article
Makoto Tayama, Tomohisa Furuhata, Yoshiko Inafuku, Kenji Okita, Toshihiko Nishidate, Toru Mizuguchi, Yasutoshi Kimura, Koichi Hirata 
World J Gastroenterol 17(44):4867-4874. Published online Nov 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i44.4867
Brief Article
Elke Kaemmerer, Anne Peuscher, Andrea Reinartz, Christian Liedtke, Ralf Weiskirchen, Jürgen Kopitz, Nikolaus Gassler 
World J Gastroenterol 17(44):4883-4889. Published online Nov 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i44.4883
Tsutomu Tamai, Hirofumi Uto, Yoichiro Takami, Kouhei Oda, Akiko Saishoji, Masashi Hashiguchi, Kotaro Kumagai, Takeshi Kure, Seiichi Mawatari, Akihiro Moriuchi, Makoto Oketani, Akio Ido, Hirohito Tsubouchi 
World J Gastroenterol 17(44):4890-4898. Published online Nov 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i44.4890
Sevgi A Ozden, Hazan Ozyurt, Zerrin Ozgen, Olca Kilinc, Mustafa Oncel, Aylin E Gul, Nimet Karadayi, Nedime Serakinci, Beki Kan, Oya Orun 
World J Gastroenterol 17(44):4905-4910. Published online Nov 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i44.4905
Case Report
Masayuki Miyazaki, Masatake Tanaka, Akihiro Ueda, Tsuyoshi Yoshimoto, Masaki Kato, Makoto Nakamuta, Kazuhiro Kotoh, Ryoichi Takayanagi 
World J Gastroenterol 17(44):4928-4931. Published online Nov 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i44.4928
Francesco Azzaroli, Laura Turco, Liza Ceroni, Stefania Sartoni Galloni, Federica Buonfiglioli, Claudio Calvanese, Giuseppe Mazzella 
World J Gastroenterol 17(44):4932-4936. Published online Nov 28, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i44.4932