BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Field of Vision
Minireviews
Clinical and Translational Research
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Pamela K Xaverius, Steven W Howard, Deborah Kiel, Jerry E Thurman, Ethan Wankum, Catherine Carter, Clairy Fang, Romi Carriere 
World J Clin Cases 10(7):2147-2158. Published online Mar 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i7.2147
Yun-Qiao Dong, Chuang-Qi Chen, Yu-Qiang Huang, Dun Liu, Xi-Qian Zhang, Feng-Hua Liu 
World J Clin Cases 10(7):2166-2173. Published online Mar 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i7.2166
Meta-Analysis
Case Report
Li-Xia Sun, Xue-Song Yang, Da-Wei Zhang, Bo Zhao, Lian-Lian Li, Qi Zhang, Qing-Zhi Hao 
World J Clin Cases 10(7):2247-2252. Published online Mar 6, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i7.2247