BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Yi-Xiao He, Hong Shen, Yu-Zhu Ji, Hai-Rong Hua, Yu Zhu, Xiang-Fei Zeng, Fang Wang, Kai-Xin Wang 
World J Gastrointest Oncol 14(12):2313-2328. Published online Dec 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i12.2313
Retrospective Study
Observational Study
Chuan Li, Xiao-Jie Tian, Geng-Tao Qu, Yu-Xin Teng, Zhu-Feng Li, Xin-Yang Nie, Dong-Jie Liu, Tong Liu, Wei-Dong Li 
World J Gastrointest Oncol 14(12):2393-2403. Published online Dec 15, 2022. doi: 10.4251/wjgo.v14.i12.2393
Case Report