BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Study
Chieko Tashita, Masato Hoshi, Akihiro Hirata, Kentaro Nakamoto, Tatsuya Ando, Takayuki Hattori, Yasuko Yamamoto, Hiroyuki Tezuka, Hiroyuki Tomita, Akira Hara, Kuniaki Saito 
World J Gastroenterol 26(9):918-932. Published online Mar 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i9.918
Case Control Study
Retrospective Study
De-Feng Li, Feng Xiong, Zhi-Chao Yu, Hai-Yang Zhang, Ting-Ting Liu, Yan-Hui Tian, Rui-Yue Shi, Ming-Guang Lai, Yang Song, Zheng-Lei Xu, Ding-Guo Zhang, Jun Yao, Li-Sheng Wang 
World J Gastroenterol 26(9):973-983. Published online Mar 7, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i9.973
Case Report
Letter To The Editor