BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Arantza Lamas-Paz, Fengjie Hao, Leonard J Nelson, Maria Teresa Vázquez, Santiago Canals, Manuel Gómez del Moral, Eduardo Martínez-Naves, Yulia A Nevzorova, Francisco Javier Cubero 
World J Gastroenterol 24(45):5063-5075. Published online Dec 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5063
Minireviews
Basic Study
Na Yin, Feng-Mei Yang, Hong-Tu Qiao, Yan Zhou, Su-Qin Duan, Xiao-Chen Lin, Jin-Yuan Wu, Yu-Ping Xie, Zhan-Long He, Mao-Sheng Sun, Hong-Jun Li 
World J Gastroenterol 24(45):5109-5119. Published online Dec 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5109
Retrospective Cohort Study
Gianluca Pellino, Sebastiano Biondo, Antonio Codina Cazador, José María Enríquez-Navascues, Eloy Espín-Basany, Jose Vicente Roig-Vila, Eduardo García-Granero, on behalf of the Rectal Cancer Project 
World J Gastroenterol 24(45):5144-5153. Published online Dec 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5144
Retrospective Study
Li-Yan Xue, Xiu-Min Qin, Yong Liu, Jun Liang, Hua Lin, Xue-Min Xue, Shuang-Mei Zou, Mo-Yan Zhang, Bai-Hua Zhang, Zhou-Guang Hui, Zi-Tong Zhao, Li-Qun Ren, Yue-Ming Zhang, Xiu-Yun Liu, Yan-Ling Yuan, Jian-Ming Ying, Shu-Geng Gao, Yong-Mei Song, Gui-Qi Wang, Sanford M Dawsey, Ning Lu 
World J Gastroenterol 24(45):5154-5166. Published online Dec 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5154
Yi Bai, Zhi-Song Liu, Jian-Ping Xiong, Wei-Yu Xu, Jian-Zhen Lin, Jun-Yu Long, Fei Miao, Han-Chun Huang, Xue-Shuai Wan, Hai-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 24(45):5167-5178. Published online Dec 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5167
Observational Study
Fausto Riu Pons, Montserrat Andreu, Javier Gimeno Beltran, Marco Antonio Álvarez-Gonzalez, Agustín Seoane Urgorri, Josep Maria Dedeu, Luis Barranco Priego, Xavier Bessa 
World J Gastroenterol 24(45):5179-5188. Published online Dec 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i45.5179