BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Jong Y Park, James Helm, Domenico Coppola, Donghwa Kim, Mokenge Malafa, Seung Joon Kim 
World J Gastroenterol 17(7):817-827. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.817
Topic Highlight
Abdus Samee, Chelliah Ramachandran Selvasekar 
World J Gastroenterol 17(7):828-834. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.828
Review
Original Article
Glasiella Gonzalez Perez da Silva, Jacqueline Nelisis Zanoni, Nilza Cristina Buttow 
World J Gastroenterol 17(7):898-905. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.898
Ahmed Eldorry, Eman Barakat, Heba Abdella, Sara Abdelhakam, Mohamed Shaker, Amr Hamed, Mohammad Sakr 
World J Gastroenterol 17(7):906-913. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.906
Takumi Akiyama, Toshihiko Mizuta, Seiji Kawazoe, Yuichiro Eguchi, Yasunori Kawaguchi, Hirokazu Takahashi, Iwata Ozaki, Kazuma Fujimoto 
World J Gastroenterol 17(7):914-921. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.914
Brief Article
Mikkel Malham, Søren Peter Jørgensen, Peter Ott, Jørgen Agnholt, Hendrik Vilstrup, Mette Borre, Jens F Dahlerup 
World J Gastroenterol 17(7):922-925. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.922
Fang-Ting Zhang, Hui-Juan Wan, Ming-Hua Li, Jing Ye, Mei-Jun Yin, Chun-Qiao Huang, Jie Yu 
World J Gastroenterol 17(7):938-945. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.938
Qing-Yu Liu, Hai-Gang Li, Ming Gao, Xiao-Feng Lin, Yong Li, Jian-Yu Chen 
World J Gastroenterol 17(7):946-952. Published online Feb 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i7.946