BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Samuel W French, Joan Oliva, Barbara A French, Jun Li, Fawzia Bardag-Gorce 
World J Gastroenterol 16(11):1344-1348. Published online Mar 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i11.1344
Original Article
Yuan-Hai You, Yan-Yan Song, Fan-Liang Meng, Li-Hua He, Mao-Jun Zhang, Xiao-Mei Yan, Jian-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 16(11):1385-1396. Published online Mar 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i11.1385
Brief Article
Xue-Rong Chen, Jin-Wei Wang, Xiang Li, Hong Zhang, Zai-Yuan Ye 
World J Gastroenterol 16(11):1409-1413. Published online Mar 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i11.1409
Case Report
Zhao-Kang Bao, Xin-Yu Huang, Jun-Gong Zhao, Qi Zheng, Xiao-Feng Wang, Hong-Cheng Wang 
World J Gastroenterol 16(11):1418-1421. Published online Mar 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i11.1418
Ming-Chen Ba, Shu-Zhong Cui, Sheng-Qu Lin, Yun-Qiang Tang, Yin-Bing Wu, Xiang-Liang Zhang 
World J Gastroenterol 16(11):1422-1424. Published online Mar 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i11.1422
Letters To The Editor
Salvatore Gruttadauria, Fabrizio di Francesco, Bruno Gridelli 
World J Gastroenterol 16(11):1425-1426. Published online Mar 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i11.1425