BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Kuan-Ju Chen, Chien-Ying Lai, Lu-Ting Chiu, Wei-Sheng Huang, Pang-Hsuan Hsiao, Chien-Chun Chang, Cheng-Jyh Lin, Yuan-Shun Lo, Yen-Jen Chen, Hsien-Te Chen 
World J Clin Cases 9(35):10850-10860. Published online Dec 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i35.10850
De-Hua Wang, Gui-Ping Zhang, Zeng-Tao Wang, Meng Wang, Qin-Yi Han, Fan-Xiao Liu 
World J Clin Cases 9(35):10909-10918. Published online Dec 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i35.10909
Observational Study
Meta-Analysis
Wei-Yue Chen, Chun-Li Kong, Miao-Miao Meng, Wei-Qian Chen, Li-Yun Zheng, Jian-Ting Mao, Shi-Ji Fang, Li Chen, Gao-Feng Shu, Yang Yang, Qiao-You Weng, Min-Jiang Chen, Min Xu, Jian-Song Ji 
World J Clin Cases 9(35):10979-10993. Published online Dec 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i35.10979
Case Report