BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Retrospective Study
Shao-Hua Bi, Liang-Liang Jiang, Li-Ying Dai, Hong Zheng, Jian Zhang, Li-Li Wang, Chao Wang, Qiao Jiang, Yu Liu, Yong-Li Zhang, Juan Wang, Chao Zhu, Guang-Hui Liu, Ru-Jeng Teng 
World J Clin Cases 7(20):3202-3207. Published online Oct 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i20.3202
Observational Study
Prospective Study
Yuan Xie, Yun-Xiao Sun, Ying Han, Di-Ya Yang, Yi-Quan Yang, Kai Cao, Shu-Ning Li, Xue Li, Xin-Xin Lu, Shi-Zheng Wu, Ning-Li Wang 
World J Clin Cases 7(20):3226-3236. Published online Oct 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i20.3226
Randomized Controlled Trial
Meta-Analysis
Case Report
Miran Bezjak, Branislav Kocman, Stipislav Jadrijević, Hrvoje Gašparović, Anna Mrzljak, Tajana Filipec Kanižaj, Darko Vujanić, Tomislav Bubalo, Danko Mikulić 
World J Clin Cases 7(20):3266-3270. Published online Oct 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i20.3266
Yuan Li, Yang Li, Yang Yang, Wen-Rui Yang, Jian-Ping Li, Guang-Xin Peng, Lin Song, Hui-Hui Fan, Lei Ye, You-Zhen Xiong, Zhi-Jie Wu, Kang Zhou, Xin Zhao, Li-Ping Jing, Feng-Kui Zhang, Li Zhang 
World J Clin Cases 7(20):3303-3309. Published online Oct 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i20.3303