BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Yuji Sakai, Toshio Tsuyuguchi, Hiroshi Ohyama, Junichiro Kumagai, Takashi Kaiho, Masayuki Ohtsuka, Naoya Kato, Tadao Sakai 
World J Clin Cases 12(1):42-50. Published online Jan 6, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i1.42
Observational Study
Systematic Reviews
Case Report
Hui-Chao Yan, Ze-Lu Wang, Wen-Zhen Yu, Ming-Wei Zhao, Jian-Hong Liang, Hong Yin, Xuan Shi, Heng Miao 
World J Clin Cases 12(1):163-168. Published online Jan 6, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i1.163
Letter to the Editor