BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Retrospective Study
Chae Hwa Kwon, Hyung Il Seo, Dong Uk Kim, Sung Yong Han, Suk Kim, Nam Kyung Lee, Seung Baek Hong, Ji Hyun Ahn, Young Mok Park, Byeong Gwan Noh 
World J Clin Cases 12(2):267-275. Published online Jan 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i2.267
Taiichiro Miyake, Hiroaki Yanagimoto, Daisuke Tsugawa, Masayuki Akita, Riki Asakura, Keisuke Arai, Toshihiko Yoshida, Shinichi So, Jun Ishida, Takeshi Urade, Yoshihide Nanno, Kenji Fukushima, Hidetoshi Gon, Shohei Komatsu, Sadaki Asari, Hirochika Toyama, Masahiro Kido, Tetsuo Ajiki, Takumi Fukumoto 
World J Clin Cases 12(2):276-284. Published online Jan 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i2.276
Observational Study
Haruhiko Tokuda, Takamitsu Hori, Daisuke Mizutani, Tomoyuki Hioki, Kumi Kojima, Takashi Onuma, Yukiko Enomoto, Tomoaki Doi, Rie Matsushima-Nishiwaki, Shinji Ogura, Hiroki Iida, Toru Iwama, Takashi Sakurai, Osamu Kozawa 
World J Clin Cases 12(2):302-313. Published online Jan 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i2.302
Randomized Controlled Trial
Meta-Analysis
Case Report
Jing Chen, Hua-Yan Huang, Hui-Chun Zhou, Lin-Xiao Liu, Chuang-Fan Kong, Quan Zhou, Jian-Ming Fei, Yuan-Ming Zhu, Hu Liu, Ye-Chen Tang, Cheng-Zhong Zhou 
World J Clin Cases 12(2):392-398. Published online Jan 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i2.392
Saeko Kohara, Yoshito Kamijo, Ryoko Kyan, Ichiro Okada, Eiju Hasegawa, Soichiro Yamada, Koichi Imai, Asuka Kaizaki-Mitsumoto, Satoshi Numazawa 
World J Clin Cases 12(2):399-404. Published online Jan 16, 2024. doi: 10.12998/wjcc.v12.i2.399