BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Anwar Khedr, Esraa Elaraby Mahmoud, Noura Attallah, Mikael Mir, Sydney Boike, Ibtisam Rauf, Abbas B Jama, Hisham Mushtaq, Salim Surani, Syed A Khan 
World J Clin Cases 10(26):9192-9206. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9192
Minireviews
Case Control Study
Retrospective Study
De-Hua Zhou, Qian-Cheng Du, Zheng Fu, Xin-Yu Wang, Ling Zhou, Jian Wang, Cheng-Kai Hu, Shun Liu, Jun-Min Li, Meng-Li Ma, Hua Yu 
World J Clin Cases 10(26):9285-9302. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9285
Observational Study
Cheng Bi, Si-Qi Xia, Yu-Chi Zhu, Xin-Zhu Lian, Li-Jun Hu, Chen-Xing Rao, Hai-Bin Jin, Xiao-Dan Shang, Fei-Fan Jin, Jing-Yu Li, Pei Zheng, Shu-Hua Wang 
World J Clin Cases 10(26):9303-9309. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9303
Case Report
Jian-Wei Zhou, Chuan-Guang Wang, Gang Chen, You-Fa Zhou, Jia-Feng Ding, Jia-Wei Zhang 
World J Clin Cases 10(26):9348-9353. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9348
Yan-Jun Wang, Cong Liu, Chuan Xing, Le Zhang, Wan-Feng Xu, Hai-Ying Wang, Fu-Tao Wang 
World J Clin Cases 10(26):9390-9397. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9390
Na-A Lee, Eui-Sung Jeong, Hyun-Seok Jang, Yun-Chul Park, Ji-Hyoun Kang, Jung-Chul Kim, Young-Goun Jo 
World J Clin Cases 10(26):9404-9410. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9404
Kong-Jian Wang, Yang Cao, Chun-Yang Gao, Zhen-Qi Song, Ming Zeng, Hao-Li Gong, Jie Wen, Sheng Xiao 
World J Clin Cases 10(26):9428-9433. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9428
Rui Deng, Nan-Jing Li, Liang-Liang Bai, Shi-Hong Nie, Xiao-Wen Sun, Yong-Sheng Wang 
World J Clin Cases 10(26):9484-9492. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9484
Yao-Kun Chen, Yu-Chun Chen, Wei-Xun Lin, Jie-Hua Zheng, Yi-Yuan Liu, Juan Zou, Jie-Hui Cai, Ze-Qi Ji, Ling-Zhi Chen, Zhi-Yang Li, Ye-Xi Chen 
World J Clin Cases 10(26):9493-9501. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9493
Si-Ting Xu, Xin Cao, Xu-Yang Yin, Jing-Yi Zhang, Jin Nan, Jun Zhang 
World J Clin Cases 10(26):9518-9523. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9518
Meta-Analysis
Letter to the Editor
Qi-Qi Xie, Jia-Feng Wang, Yang-Fen Zhang, Dong-Hui Xu, Bo Zhou, Ting-Hui Li, Zhi-Peng Li 
World J Clin Cases 10(26):9536-9538. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9536
Leticia Pante, Luísa Gailhard Brito, Miguel Franciscatto, Eduardo Brambilla, Jonathan Soldera 
World J Clin Cases 10(26):9539-9541. Published online Sep 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i26.9539