BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Evidence Review
Xiao-Yong Chen, Yu-Chen Wang, Tian-Yao Zhao, Zi-Zhen Wang, Wei Wang 
World J Clin Cases 10(12):3639-3646. Published online Apr 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i12.3639
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Yu-Chen Chiu, Jia-Li Yang, Wei-Chun Wang, Hung-Yu Huang, Wei-Liang Chen, Pao-Sheng Yen, Ying-Lin Tseng, Hsiu-Hsueh Chen, Sheng-Ta Tsai 
World J Clin Cases 10(12):3677-3685. Published online Apr 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i12.3677
Retrospective Study
Observational Study
Randomized Controlled Trial
Meta-Analysis
Case Report
Biao Zhang, Shuang Li, Zhao-Yi Liu, Karieshinie Ghandalie Kalandika Peiris, Li-Fu Song, Mu-Cang Liu, Peng Luo, Dong Shang, Wei Bi 
World J Clin Cases 10(12):3856-3865. Published online Apr 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i12.3856
Tian-Hao Xie, Qiang Wang, Si-Ning Ha, Shu-Jie Cheng, Zheng Niu, Xiang-Xiang Ren, Qian Sun, Xiao-Shi Jin 
World J Clin Cases 10(12):3944-3950. Published online Apr 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i12.3944
Cai Wen, Rong Jiang, Zhi-Qiang Zhang, Bo Lei, Yuan-Zheng Yan, Ying-Quan Zhong, Long Tang 
World J Clin Cases 10(12):3959-3965. Published online Apr 26, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i12.3959
Letter to the Editor